System darmowej pomocy prawnej

system darmowej pomocy prawnej

Od początku 2016 roku działa na terenie naszego kraju system darmowej pomocy prawnej. Został wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zostało utworzonych ponad 1500 punktów, z czego ponad połowę prowadzą organizacje pozarządowe (NGO). Punkty można znaleźć na stronie https://np.ms.gov.pl/zapisy. Można w nich korzystać z:
– nieodpłatnej pomocy prawnej;
– nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
– nieodpłatnych mediacji
.

System darmowej pomocy prawnej został zorganizowany dzięki wspólnym działaniom rządu, samorządów i organizacji pozarządowych, a punkty, w których jest ona świadczona, znajdują się w każdym powiecie. Oprócz nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego realizowane są w nich także działania związane z edukacją prawną obywateli.

System darmowej pomocy prawnej finansowany jest z budżetu państwa. Od osób korzytających z pomocy jest całkowicie bezpłatny.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • porady udzielane są przez prawników (w tym także radców prawnych, adwokatów, aplikantów radcowskich lub adwokackich);
 • dotyczą spraw związanych z prawem, w tym m.in.: prawem pracy, podatkowym, karnym, cywilnym, rodzinnym, czy administracyjnym;
 • zostanie udzielona informacja o obowiązującym stanie prawnym, o prawach i obowiązkach wynikających z danej sytuacji oraz zostanie wskazany sposób rozwiązania problemu prawnego;
 • może zostać sporządzony projekt pisma (z wyjątkiem pism w sprawach toczących się przed sądem) albo wniosek do sądu o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • udzielana jest pomoc przez doradców obywatelskich, czyli osoby, które odbyły specjalistyczny kurs (mogą to być prawnicy, ale nie muszą).
 • pomoc obejmuje najczęściej porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
 • podejmowane są działania dostosowane do indywidualnych potrzeb zgłaszającej się osoby, które mają na celu podniesienie jej świadomości o prawach i obowiązkach, jakie na niej spoczywają w danej sytuacji;
 • może zostać sporządzony konkretny plan działania, a osoba potrzebująca uzyska wsparcie w jego realizacji.

W ramach nieodpłatnej mediacji:

 • jej uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań, a osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu rozwiązania;
 • pomocy udziela mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów;
 • można skorzystać z mediacji w sprawach: małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich i konsumenckich
 • można szukać porozumienia także w sprawie, która toczy się już przed sądem, o ile nie została już przez sąd skierowana do mediacji.

W punktach prowadzonych przez Fundację SanctaFamilia porady udzielane są przez adwokatów i radców prawnych, a w wyjątkowych sytuacjach przez aplikantów adwokackich/radcowskich.

Z pomocy może skorzystać każda osoba fizyczna (w tym również osoba prowadząca działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób), jeżeli znajduje się w trudnej sytuacji i nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed uzyskaniem pomocy należało złożyć odpowiednie oświadczenia informujące o tym, że osobie korzystającej z systemu darmowej pomocy prawnej taka pomoc przysługuje. Od marca 2020 roku w czasie epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu nadzwyczajnego, w razie wykonywania zadań wynikających z ustawy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu, nie jest wymagane złożenie oświadczeń.

Z wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej możesz skorzystać:
– umawiając się  telefonicznie pod numerem tel. 71 777 77 77 lub +48 517 45 35 75  
– online pod adresem: https://npp.wroclaw.pl/
– osobiście: Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej ul. Ignuta 125, poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 20.00 lub ul. Szczytnicka 47, poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-16.00