Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Nieodpłatna Pomoca Prawna

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej, składający się z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.  Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2021 roku poz. 945) na terenie powiatu Miasto Wrocław utworzone zostały punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Porady udzielane są osobiście przez doświadczonych prawników, adwokatów lub radców prawnych. W roku 2023 pięć takich punktów powierzonych zostało do prowadzenia naszej Fundacji. 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna  przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w tym osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku i złożą stosowne oświadczenie (dostępne na miejscu).

Jaki zakres działań obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 Pomoc prawna będzie polegała na:

– poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, lub
– wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
– pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
– sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
– prawa pracy,
– prawa cywilnego,
– prawa karnego,
– prawa administracyjnego,
– prawa ubezpieczeń społecznych,
– prawa rodzinnego,
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej możesz skorzystać umawiając się : 

 – bezpośrednio na stronie  https://np.ms.gov.pl
– drogą mailową pod adresem fundacja@safa.org.pl lub npp@um.wroc.pl
– telefonicznie pod numerem tel. 517 45 35 75 lub 71 777 98 88 
– przychodząc bezpośrednio do naszych punktów przy ulicy Curie – Skłodowskiej 63a
Wszystkie potrzebne informacje  znajdziesz również pod adresem www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc oraz  www.wroclaw.pl
 
Prowadzenie punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  finansowane jest ze środków finansowych otrzymanych jak dla zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, za pośrednictwem Gminy Wrocław.
 
Z porady prawnej możesz również skorzystać w naszym  Biurze Porad Obywatelskich.
przedmioty charakterystyczne dla prawników i prawa