PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, PODROGRAM 2021 Plus

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz
uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2023, a
jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji
partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł,
na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących
zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.


OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: maj 2023 – wrzesień 2023
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności we Wrocławiu do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa dolnośląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.


KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie
  mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też
  trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych
  do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód
  a) do 14.05.2023 nie przekraczał 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
  z pomocy społecznej, tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i
  1320,00 PLN dla osoby w rodzinie,
  b) od 15.05.2023 nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z
  pomocy społecznej, tj. 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00
  PLN dla osoby w rodzinie,
  stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub
  posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:1
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].


ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2
  kg w tym:

  NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ / LICZBA SZTUK NA OSOBĘ / OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) / ILOŚĆ KG NA OSOBĘ

  CUKIER BIAŁY / 2 / 1 / 2,00
  MAKARON JAJECZNY / 4 / 0,5 / 2,00
  MLEKO UHT / 2 / 1 / 2,00
  OLEJ RZEPAKOWY / 2 / 1 / 2,00
  POWIDŁA ŚLIWKOWE / 1 / 0,3 / 0,3
  SZYNKA WIEPRZOWA / 3 / 0,3 / 0,9
 2. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup
  towarowych wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo
  wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym
  wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc
  żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021 Plus.
 3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych]
  do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach)
  z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
  W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1.
 4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie
  realizacji Podprogramu 2021 Plus jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana,
  Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 7,36 KG). W zestawie należy w miarę
  możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.
 5. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można
  zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
 6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych
  do potrzeb rodzin.
 7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.

  SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
  Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

  DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
  Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

  Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej,
  wydawniczej.

  Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy
  żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują
  się na stronach internetowych Banków Żywności.

  Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające
  do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi,
  osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

  Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus