PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, podprogram 2020

PROGRAM JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy
żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie
grudzień 2020 – sierpień 2021, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z
organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z
innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej
potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania
pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej
potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na
celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2020 – sierpień 2021
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności we Wrocławiu [OPR] do
Fundacji Sancta Familia we Wrocławiu [OPL] na terenie województwa
dolnośląskiego, która przekazuje żywność w postaci posiłków bezpośrednio do osób
potrzebujących.


KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich
  dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych
  (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w
  najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy
  społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości
  odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie
  przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy
  społecznej, tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN
  dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w
  postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom
  najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy
  żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z
  POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się
  do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia
  wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza
  do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ
  na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za
pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w
formie paczek żywnościowych lub posiłków. Fundacja Sancta Familia we Wrocławiu
przekazuje żywność wyłącznie w formie posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej
  ilości ok. 42,27 kg w tym:
NAZWA ARTYKUŁUILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘOPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)ILOŚĆ KGNA OSOBĘ
CUKIER BIAŁY 414,00
BURACZKI WIÓRKI 40,351,40
FASOLKA PO BRETOŃSKU 30,51,50
HERBATNIKI MAŚLANE 20,20,40
GROSZEK Z MARCHEWKĄ 80,43,20
MUS JABŁKOWY 20,721,44
KASZA JĘCZMIENNA 30,51,50
KONCENTRAT POMIDOROWY 70,161,12
MAKARON JAJECZNY  100,55,00
MLEKO UHT 717,00
OLEJ RZEPAKOWY 414
PASZTET DROBIOWY 20,160,32
PŁATKI OWSIANE 20,51,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE 50,31,50
FILET W OLEJU 70,171,19
RYŻ BIAŁY 212,00
SER PODPUSZCZKOWY 40,41,60
SZYNKA DROBIOWA 80,32,40
SZYNKA WIEPRZOWA 40,31,20
MIÓD NEKTAROWY 10,50,50
 1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z
  różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby
  organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do
  minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na
  Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby
  samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie
  paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym
  równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.
 2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób
  bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności 
  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są
  przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w
  schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia
  usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się
  w trakcie realizacji Podprogramu 2020 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa
  niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1
  osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 29,59kg). W
  zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów
  spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe 
  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę
  opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów
  spożywczych do potrzeb rodzin.
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ
  nieodpłatnie.
  SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
  Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji 
  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z
  siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
  Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z
OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line,
telefonicznej, wydawniczej.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w
miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali
zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania.
Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków
Żywności.


Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie
  społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz
  społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze,
  matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych –
  osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
   pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała
skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy
to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie
rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ.
Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy
unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020