Nauka idzie w nas

Projekt finansowany jest ze środków przekazanych nam w formie darowizny przez  FUNDACJĘ PKO BANKU POLSKIEGO, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej 15.
Nauka idzie w nas
Celem projektu jest wspieranie rodzin w wychowaniu i kształceniu dzieci w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans tych dzieci;  przeciwdziałanie patologiom.
Naszym celem jest wzmocnienie wiary we własne siły, pokazanie wartości współdziałania w grupie. Przyzwyczajenie do formułowania własnych wypowiedzi, samodzielnego poszukiwania rozwiązań, do uważnego słuchania innych. Efektem będzie satysfakcja z postępów w nauce oraz uwierzenie we własne możliwości.
Projekt  skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
W ramach projektu realizowane są grupowe zajęcia warsztatowe, podzielone bloki: warsztaty matematyczne, dziennikarsko-humanistyczne oraz teatralno-plastyczne.  Prowadzone przez fachowców warsztaty odbywają się w formie i konwencji zabawy, wykorzystując naturalną ciekawość dzieci do poznawania świata. Dzięki proponowanej przez nas atrakcyjnej formie zajęć, dzieci będą się uczyć bez stresu, a efekty zadziwiają ich samych i rodziców.
Warsztaty dziennikarsko-humanistyczne
Dzięki pracy w zespole redakcyjnym beneficjenci  kształcą sprawność językową, uczą się precyzji w wyrażaniu własnej opinii, rozwijają umiejętności w zakresie redagowania różnych form wypowiedzi, uruchamiają wrażliwość i wyobraźnię.  Wspólne działania wymagają  wspólnego rozwiązywania problemów, twórczego działania w grupie. Udział w takich zajęciach sprzyja rozwijaniu takich cech, jak odpowiedzialność, wytrwałość i systematyczność.  Uczestnicy zajęć , poprzez organizowane przez nas wyjścia  i spotkania z artystami, samorządowcami nabierają pewności siebie, stają się aktywniejsi w życiu społecznym i bardziej zorientowani w sprawach środowiska lokalnego. W ramach warsztatów młodzież ma okazję porozmawiać  z ciekawymi ludźmi, a także bierze udział w przygotowaniu publikacji podsumowującej wszystkie zajęcia, w których brała udział.
Warsztaty matematyczne
Matematyka czyni cuda. Ma moc wyrównywania deficytów poznawczych oraz emocjonalnych. Jest uniwersalnym językiem uczącym logiki, wnioskowania, konsekwencji, skupiania uwagi i rozumienia świata.  Jest kluczem bez którego trudno otwierać drzwi nazywane dorosłością. Dlatego naszym celem i zadaniem jest  wykorzystanie naturalnej ciekawości młodych ludzi do poznawania tajników królowej nauk oraz inspirowania ich do dalszych działań. Dla dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym najlepszą drogą do tego jest zabawa. Dla uczniów trochę starszych w dalszym ciągu pozostaje istotne wplecenie w tok zajęć czynnika gry, zabawy, pasjonującego zadania oraz współzawodnictwa.
Warsztaty teatralno-plastyczne
są doskonałą metodą realizowania zadań programu wychowawczego. Pomagają w procesie otwarcia się młodych ludzi na nowe wyzwania i ścieżki edukacyjne. Pokazują i umożliwiają poznawanie kultury własnego regionu i innych narodów, poznanie nowych tekstów literackich, inspirują do nowych wyzwań, zmuszają do pokonywania tremy i pomagają uwierzyć we własne siły i możliwości.